White Polyester Cloth Napkins

  • White polyester cloth napkins.  Napkins will come pressed.